Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

I.   Warunki ogólne.
II.  Tryb składania i realizacji zamówień.
III. Gwarancja i odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
IV.  Odstąpienie od umowy.
V.   Ochrona danych osobowych.
VI.  Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia ogólne.

 

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.nobi.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 

2. Sklep www.nobi.com.pl jest prowadzony przez firmę:

 

„NOBI” Rafał Sikora

ul. Międzynarodowa 46/34

03-922 Warszawa

NIP 714-176-41-40

REGON 060608551

 

3. Adres do korespondencji:

 

„NOBI” Rafał Sikora

ul. Międzynarodowa 46/34

03-922 Warszawa

tel.: +48 504 346 458

e-mail: biuro@nobi.com.pl

 

4. Zakup w sklepie internetowym www.nobi.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż produktów do sushi oraz kuchni orientalnej, znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu. Szczegółowy opis poszczególnych produktów zawarty jest na stronie internetowej przy każdym produkcie.

 

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). Ceny nie zawierają żadnych dodatkowych opłat ani obciążeń poza wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

Strony wiąże cena produktu podana na stronie internetowej sklepu w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.


Przedstawienie do sprzedaży na stronie internetowej sklepu produktów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do składania zamówień. W szczególności podane na stronie internetowej sklepu informacje o dostępności produktów nie stanowią podstawy do traktowania przedstawienia do sprzedaży produktów jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


II. Procedura składania i realizacji zamówień.

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 

- drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.nobi.com.pl, za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz poprzez przycisk "Zamówienie",
- pocztą elektroniczną, kierując zamówienie na adres biuro@nobi.com.pl,
- telefonicznie na numer: +48 504 346 458
.

 

2. Zamówienie drogą elektroniczną i pocztą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach pracy biura handlowego pomiędzy 8:00 a 16:00.

 

3. W celu poprawnego przeprowadzenia procedury zamówienia należy założyć konto użytkowanika, które umożliwi bieżące obserwowanie statusu realizacji zamówienia.

 

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym sprzedawca będzie mógł potwierdzić złożenie zamówienia.

 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia firma „NOBI” RAFAŁ SIKORA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 

6. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

 

7. Umowa kupna-sprzedaży produktu zostaje zawarta z chwilą, w której przedstawiciel sklepu drogą elektroniczną (e-mailem na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej) lub telefonicznie, potwierdzi że zamówienie zostało skierowane do realizacji.

 

8. Sklep zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności zamówionego towaru  lub z powodu innych ważnych przyczyn.

 

9.  Firma „NOBI” RAFAŁ SIKORA wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

 

10. Dostawa produktów możliwa jest w następujący sposób:

- kurierem za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 

11. Możliwy jest także odbiór osobisty produktów w sklepie stacjonarnym przy ul. Al. Waszyngtona 44 w Warszawie.

 

12. Wybór sposobu dostawy należy do Klienta, a koszty dostawy zawsze podane są przy wyborze danej formy dostawy w koszyku sklepu.

 

13. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności za produkty:

 

- gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym,
- gotówką przy odbiorze przesyłki za tzw. "pobraniem",
- przelewem, na rachunek bankowy sprzedawcy (wskazany na stronie internetowej sklepu
).

 

14. Wybór formy płatności należy do Klienta, jednakże w razie wyboru formy płatności przelewem, sprzedawca wyśle produkty objęte zamówieniem po zaksięgowaniu kwoty na rachunku sklepu.

 

15. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera zaleca się Klientowi sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, zaleca się Klientowi odmówić przyjęcia przesyłki oraz w możliwie krótkim czasie skontaktować się ze sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 

III. Gwarancja i odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.

 

1. Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność produktów z umową, w szczególności z opisem przedstawionym na stronie internetowej sklepu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176, ze zm.).

 

3. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy sprzedawcy (podany na stronie internetowej sklepu). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego produktu według własnego wyboru - osobiście do magazynu sprzedawcy, bądź w sposób określony w regulaminie dla dostawy produktów tj. kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres sprzedawcy.

 

4. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę wynosi 14 dni od zgłoszenia. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie, to reklamację uważa się za uzasadnioną.

 

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji tj. w sytuacji, gdy produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać od sprzedawcy doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy (chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów).

 

6. W razie uwzględnienia reklamacji, sprzedawca w terminie 10 dni roboczych dokona naprawy produktu albo jego wymiany na produkt wolny od wad.

 

IV. Odstąpienie od umowy.

 

1. Klient w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionych produktów albo ich odbioru z magazynu sprzedawcy, może bez podania przyczyny odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 

2. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zamówionych produktów według własnego wyboru, bądź osobiście w magazynie sprzedawcy, bądź w sposób określony w regulaminie dla dostawy Ppoduktów tj. kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres sprzedawcy.

 

3. Zamówione produkty zwracane w związku z odstąpieniem od umowy powinny być dostarczone sprzedawcy w stanie kompletnym, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach i nie mogą nosić śladów używania.

 

4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, wpłacona kwota zamówienia zostanie zwrócona na konto bankowe w terminie do 5 dni roboczych.

 

5. W kwestiach nieujętych w regulaminie od odstąpienia od umowy stosuje się zasady określone w przepisach dotyczących zawierania umów na odległość, w szczególności określone w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, ze zm.).

 

V. Ochrona danych osobowych.

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Zakres zbieranych danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych kwestii. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu, w szczególności w celach marketingowych.

 

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych produktów.

 

3. Dane o których mowa powyżej są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

 

VI. Postanowienia końcowe.

 

1. Zmiana regulaminu następuje poprzez zamieszczenie go na stronie sklepu internetowego. Strony związane są postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie składania zamówienia.

 

2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sprzedawcę i Klienta umowy kupna–sprzedaży produktów. Treść regulaminu wiąże Strony zgodnie z jego brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

 

3. W sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie zmają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176, ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, ze zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

 

4. Wszelkie spory wynikające z umowy kupna-sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji między Stronami, z intencją polubownego zakończenia sporu, a w razie braku porozumienia, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.